Zajmujemy się opracowywaniem i przetwarzaniem zdjęć fotogrametrycznych, wykonanych podczas nalotu z niskiego pułapu, przy użyciu statków bezzałogowych (dronów), zarówno z materiałów zleconych, jak i zarejestrowanych podczas wykonywania własnych misji.

Do wykonania zleceń wykorzystujemy sprzęt pomiarowy w postaci sześciowirnikowego drona z wymiennymi – stabilizowanymi kamerami (światła widzialnego RGB, w rozdzielczości 4K i termowizyjną) oraz profesjonalne, licencjonowane oprogramowanie pracujące na wysokowydajnej dwuprocesorowej stacji DELL. Zapewnia to wysoką jakość pozyskiwanych danych oraz wydajność w ich przetwarzaniu, co przekłada się na dokładność wyników pomiarów sięgającą 2cm/px.

Prace pomiarowe i obliczeniowe wykonywane są pod nadzorem geodety uprawnionego.

ZOBACZ, JAK TO ROBIMY…      

 

 

Współpraca GIS

Przetwarzanie danych

Oferujemy usługę przetwarzania zdjęć lotniczych, pozyskanych z nalotów niskiego pułapu przez naszych Klientów.

 

Produkty fotogrametryczne

  • Ortofotomapa
  • Chmura punktów
  • Numeryczny Model Terenu
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu
  • Pomiary odległości, obwodu, powierzchni, kubatury.

 

Podstawowe wymagania techniczne zdjęć

  • zdjęcie lotnicze od 12MPix (*.jpg lub *.tiff)
  • min. pokrycie zdjęć: podłużne 80%, poprzeczne 60%
  • pionowe ustawienie kamery
  • wskazane zdjęcia geotagowane (zawierające dane EXIF)
  • wskazane punkty georeferencyjne w ilości zależnej od zakresu projektu

 

Przetworzone materiały przekazujemy w dowolnie wybranych przez Klienta formatach plików, udostępniając je na naszym serwerze.

Ortofotomapa – jest szeregiem przetworzonych zdjęć lotniczych doprowadzonych do jednolitej skali i wpasowanych w punkty osnowy geodezyjnej. Efektem ich przetworzenia jest zamiana rzutu środkowego, w którym zostały wykonane na rzut ortogonalny (prostopadły).

Powstała ortofotomapa zachowuje zasób informacji ze zdjęcia z dodatkową możliwością pomiaru współrzędnych płaskich, a zatem dostarcza całościowe, metryczne informacje, co pozwala częściowo zrezygnować z pomiarów geodezyjnych.

Naszą ortofotomapę możemy nałożyć na zdjęcie satelitarne Google Maps lub zaprezentować model powierzchni z dowolnego kąta.

Otrzymanie zdjęć poprzedzone jest właściwym zaplanowaniem misji z uwzględnieniem wszystkich zależności lotu takich jak: wymagane pokrycie szeregów zdjęć, rozdzielczość przestrzenna GSD, wysokość lotu, czas spustu migawki, warunki terenowe, warunki atmosferyczne, a nawet aktywność Słońca.

Etapem obróbki fotogrametrycznej obrazów cyfrowych jest Gęsta Chmura Punktów, służąca do wygenerowania modeli przestrzennych, np. elementów architektury lub środowiska.

Do zobrazowania powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad jego powierzchnię (budynki, drzewa, mosty, wiadukty ect.) wykorzystuje się numeryczny opis Cyfrowego Modelu Pokrycia Terenu, który jest podstawą do analiz przestrzennych wymagających informacji o ukształtowaniu wysokościowym terenu.

Mapy w tej postaci są szczególnie przydatne w takich dziedzinach jak: planowanie przestrzenne, administracja samorządowa, leśnictwo, rolnictwo, górnictwo odkrywkowe, obliczenia objętości mas ziemnych, ochrona środowiska itp. Służą również jako materiał źródłowy do tworzenia map tematycznych oraz jako materiał porównawczy do zobrazowania zmian otoczenia w przedziale czasu.

 

Badania termowizyjne

 

Celowość badań termowizyjnych w budownictwie.

Redukcja strat ciepła, to wymierna oszczędność pieniędzy. Pomocnym rozwiązaniem jest termografia, zwana potocznie termowizją, która pozwala na przedstawienie różnic temperatur obiektów za pomocą barw. Ma ona szerokie zastosowanie w budownictwie i coraz częściej inwestor w umowach z wykonawcami robót, umieszcza zapisy o konieczności wykonania badań termowizyjnych przy odbiorze nowych lub modernizowanych obiektów. Badania te są szczególnie ważne w przypadku nadmiernych strat ciepła i pozwalają na wykrycie ewentualnych błędów w projektowaniu lub wykonawstwie. Jest cały szereg powodów, dla których warto przeprowadzić badanie. Poza wspomnianą już budową domu, jest zakup mieszkania lub domu,  planowana termomodernizacja  budynku lub niepokojąco wysokie rachunki np. za wodę, które mogą mieć przyczynę w nieszczelności rur lub przeciekach pod budynek. Pomiar termowizyjny pozwala nam dokonać oceny izolacyjności cieplnej budynku, poszczególnych jego przegród, stolarki okiennej oraz dachu, ponieważ nasza kamera umiejscowiona jest na platformie latającej BSP.

 

Optymalne warunki dla wykonania pomiarów.

W celu rzetelnej interpretacji otrzymanych termogramów, dianostykę przeprowadzamy przy różnicy  temperatury powietrza, po obu stronach ściany osłonowej, nie mniejszej niż 10 st.C. Zdjęcia wykonujemy najczęściej w godzinach rannych lub wieczornych (najkorzystniej przy max.temp. +8st.C) – w celu uniknięcia wpływu operacji słońca na rozkład temperatury na ścianach osłonowych. Najwłaściwszym czasem jest okres jesienno-zimowy, gdy zarówno temperatura otoczenia, jak i amplituda jej zmian w ciągu dnia jest najmniejsza.

 

Instalacje fotowoltaiczne

Wymierne korzyści przynosi zastosowanie kamer termowizyjnych przy badaniach kontrolnych paneli słonecznych. Nieprawidłowości mogą być wyraźnie widoczne na termogramie, co pozwala na wykrycie  trudnych do zauważenia gołym okiem usterek, takich jak: mikropęknięcia, wadliwe ogniwa, uszkodzone diody bypass lub rozwarstwienia występujące pomiędzy taśmą przewodzącą, a ogniwem co może powodować nieprawidłową pracę urządzenia. Instalacje fotowoltaiczne, nawet te najwyższej jakości, poddane oddziaływaniu czynników zewnętrznych, z biegiem czasu ulegają procesowi starzenia, a wykrycie wadliwego ogniwa daje szansę serwisantowi na skuteczne usunięcie usterki, zanim nastąpi rzeczywisty problem w formie kosztownej awarii.

 

Diagnostyka termowizyjna w energetyce

Posiadany system termowizyjny z funkcją nakładanego obrazu termicznego na obraz cyfrowy, o bardzo dobrych parametrach i szerokim spectrum zastosowania, który jest dedykowany zarówno dla budownictwa oraz inspekcji wizyjnych i termowizyjnych słupów i sieci energetycznych oraz trakcji kolejowych.

Pomiary objętości mas ziemnych

Wykonujemy pomiary objętości kruszyw w miejscach ich składowania, obliczamy wysokości i objętości hałd, nasypów, wykopów, kamieniołomów, składowisk odpadów komunalnych, stan wydobycia w kopalniach odkrywkowych.  Zebrane dane pozwalają na  tworzenie modeli 3D opracowywanego obszaru oraz wykonanie dowolnych przekrojów terenu.

Cykliczne, precyzyjne pomiary danego obszaru pozwalają na bieżące monitorowanie dostaw, przyrostu i weryfikację stanów magazynowych materiałów sypkich.

Pomiary z powietrza nie zakłócają ciągłości pracy w Państwa firmie.

Zastosowany sprzęt pomiarowy w postaci drona z kamerą 4K oraz profesjonalnego, licencjonowanego oprogramowania pracującego na wysokowydajnej dwuprocesorowej stacji DELL zapewnia wysoką dokładność wyników pomiarów, która wynosi do kilku centymetrów.

W pomiarach mających na celu wyznaczenie objętości mas ziemnych wykorzystujemy metody  fotogrametryczne przy użyciu UAV (tzw. dronów). Technologia ta pozwala na szybkie pozyskanie danych, przetworzenie ich oraz wykonanie pomiarów objętości hałd, pryzm, składów kruszyw, wykopów i wyrobisk, a otrzymane wyniki obliczeń są niezwykle precyzyjne.

Przygotujemy dla Państwa bilanse mas ziemnych, obliczymy objętości wykopów, nasypów i zinwentaryzujemy składy materiałów sypkich lub składowisk odpadów komunalnych.

Dodatkowo efektowna prezentacja pomiarów w postaci interaktywnych modeli 3D, przekrojów lub ortofotomap jest znakomitym narzędziem inspekcji składowanych materiałów sypkich lub przebiegu prac ziemnych.

Obliczanie powierzchni szkód rolnych i łowieckich

Zniszczenia i szkody płodów rolnych powstałe w wyniku załamań pogody oraz dzikich zwierząt leśnych w wielu przypadkach są niemożliwe do uchwycenia z poziomu gruntu. W związku z tym wykonujemy precyzyjne pomiary powierzchni powstałych szkód z powietrza, a wyniki są niepodważalnym dokumentem z powstałych szkód.

Przygotowujemy rzetelną dokumentację w zakresie określenia powierzchni powstałych szkód, która służyć może jako materiał dowodowy w spornych kwestiach szacowanej szkody i tym samym wysokości odszkodowania.

Dostarczamy szczegółową dokumentację w postaci ortofotomap, zdjęć lotniczych, filmów z powietrza oraz fotomap z naniesionymi pomiarami wielkości szkód.

Zastosowany sprzęt pomiarowy w postaci sześciowirnikowego drona z kamerą 4K oraz profesjonalnego, licencjonowanego oprogramowania pracującego na wysokowydajnej dwuprocesorowej stacji DELL zapewnia dokładność wyników pomiarów, która wynosi do kilku centymetrów kwadratowych.

Gotowe fotomapy możemy nanieść na mapy Google, wydrukować w wysokiej rozdzielczości jako materiał dowodowy lub dostarczyć w wersji elektronicznej.

Często się zdarza, że szkody łowieckie, szacowane przez przedstawiciela Koła Łowieckiego odbiegają od stanu faktycznego.  Dlatego warto zabezpieczyć się wcześniej, aby uniknąć przykrych niespodzianek i mieć pewność, że odzyskamy odpowiednie odszkodowanie.

Inspekcje obiektów przemysłowych i terenów inwestycyjnych

Poszczególne tereny monitorujemy w cyklicznych odstępach czasu, w różnych porach roku i różnych warunkach pogodowych, co pozwala nam na precyzyjne określenie powstałych zmian. Pozyskane dane mogą być wykorzystywane do generowania numerycznych modeli wałów, czy terenów zalewowych.

Wykonywane inspekcje techniczne słupów i sieci energetycznych z lotu ptaka, realizowane są z bliskiej odległości, a zatem pozwalają na dużą precyzję oględzin bez konieczności wchodzenia na badany obiekt. Dodatkowo zastosowanie wysokiej jakości systemu termowizyjnego na platformie BSL, pozwala nam w krótkim czasie wykryć i zlokalizować niekorzystne zmiany na złączach poprzez wykrycie różnic temperatury, co zapobiega eskalacji awarii sieci energetycznych.

Video-Foto

Wykonujemy filmy z powietrza w jakości 4K oraz zdjęcia o rozdzielczości 20 Mpx,  będące dokumentacją wydarzeń i uroczystości rodzinnych oraz do celów promocyjno-reklamowych, Ujęcia z takiej perspektywy pozwalają na atrakcyjne przedstawienie terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych i nieruchomości.

Stosowanie środków audiowizualnych przez Fotografów, czy Agencje Nieruchomości  pozwala zwiększyć atrakcyjność oferty i niejednokrotnie dotrzeć do bardziej wymagających klientów.

Równolegle proponujemy realizację nagrania kamerą naziemną w jakości Full HD przy zachowaniu pełnej stabilizacji obrazu, która tworzy z ujęciami z powietrza efektowną całość.

Oferujemy materiały „surowe” lub zmontowane ze ścieżką dźwiękową i napisami co wymaga wcześniejszych dokładnych ustaleń.

W ofercie sprzedaży terenów pod inwestycje, dodatkowym elementem może stanowić metryczne odwzorowanie terenu w postaci Ortofotomapy lub Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, co ułatwi przyszłemu inwestorowi wykonanie projektu nieruchomości.

Realizacje wykonywane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, przez licencjonowanego operatora UAV, zgodnie z przepisami ULC i ubezpieczeniem OC.

CENNIK

Ceny naszych usług uzależnione są od złożoności wykonywanych prac. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie na etapie analizowania zapytania ofertowego.

kontakt@geoskymap.pl +48 605 302 005

GEOSKYMAP
ul. Zbożowa 63/19
87-100 Toruń

NIP 956-140-93-81
REGON 367380700